Regulamin użytkowania aplikacji Mobilny Kaizen

Niniejszy Regulamin określa ramy prawne korzystania z aplikacji Mobilny Kaizen służącej do automatyzacji działań kaizen oraz korzystania z aplikacji. Korzystając z Aplikacji Mobilny Kaizen stajesz się jej Użytkownikiem i potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i akceptujesz wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, który określa ogólne zasady korzystania z Aplikacji, prawa i obowiązki Użytkowników.  §1 Definicje pojęć 1. Regulamin – niniejszy regulamin

 2. Mobilny Kaizen – Aplikacja Online służąca do automatyzacji działań związanych z kaizen

 3. Użytkownik – to ty o ile masz pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) lub też jesteś niepełnoletni powyżej 13 lat i zaakceptowałeś Regulamin.

 4. Konto Użytkownika – konto służące do korzystania z Usługi co oznacza korzystanie z wybranego i opłaconego pakietu.

 5. Profil Użytkownika – mechanizm wraz z obszarem pamięci, będący udostępnionym miejscem w zasobach systemu teleinformatycznego Operatora, umożliwiający Użytkownikowi wprowadzenie, zatrzymanie lub modyfikacji danych o sugestiach umożliwiających poprawne korzystanie z funkcjonalności Serwisu, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Aplikacji.

 6. Usługi – usługi elektroniczne w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) dostępne w ramach Kont Użytkowników.

 7. Operator – Mobilny kaizen działający pod adresem ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole, NIP: 7471816934. REGON: 160381038


  §2 Oświadczenia Operatora i Użytkowników Systemu 1. Operator oświadcza, że dysponuje niezbędnymi środkami technicznymi umożliwiającymi współpracę zgodnie z Regulaminem dla wszystkich użytkowników Mobilnego Kaizen
 2. Użytkownicy oświadczają,że nie będą wykorzystywać Mobilnego Kaizen w sposób łamiący ogólnie przyjęte normy i zasady współżycia społecznego  §3 Prawa i obowiązki Operatora 1. Operator ma prawo do zablokowania konta każdego użytkownika który łamie zasady zapisane w tym Regulaminie i wypowiedzenia umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.

 2. Operator ma prawo do zablokowania konta użytkownika, który łamie ogólnie przyjęte zasady i normy korzystania z tego typu serwisów.

 3. Operator dokłada wszelkich starań aby zapewnić jak największy poziom usług dostępnych w ramach Mobilnego Kaizen. W przypadku czasowej lub przedłużającej się przerwy w świadczeniu usług z jakiegokolwiek powodu, Operator wyłączony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym odpowiedzialności prawnej za szkody materialne czy moralne spowodowane niedostępnością usługi.  §4 Rejestracja i akceptacja Regulaminu 1. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest rejestracja Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu
 2. Wszelkie cenniki korzystania i zasady korzystania z usług płatnych dostępne są na stronie internetowej www.mobilnykaizen.pl
 3. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:
  • dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora wszelkich danych osobowych,
  • wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej,
  • zezwala Operatorowi na wykorzystywanie danych osobowych, w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym na otrzymywanie informacji handlowej od Operatora na otrzymywanie informacji handlowej na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail lub telefonii komórkowej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204),


  §5 Postępowania reklamacyjne 1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana Operatorowi w formie elektronicznej, przez formularz w aplikacji MobilnyKaizen


  §6 Obowiązki użytkownika 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  • informowania Operatora o wszelkich zmianach w danych rozliczeniowych pod rygorem skutecznego doręczenia wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane,
  • wszyscy użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu
  • przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
  • nie naruszania praw osób


  §7 Ograniczenia techniczne i merytoryczne 1. Operator zastrzega, że nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niego w szczególności spowodowane awariami sieci Internet lub łącz telekomunikacyjnych, a tym samym nie gwarantuje ani parametrów dostępności ani przydatności Serwisu.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Operatora,
  • szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
  • szkodę wynikającą z dostępu do Konta lub Profilu Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją Twojej Użytkowniku nieostrożności,
  • szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  • akiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym transferem danych w systemie, zapisem lub odczytem sugestii, a także utratą przekazywanych w sugestiach danych,
  • szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, typu włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do: okresowego wyłączania dostępności Aplikacji w celu jej rozbudowy lub konserwacji, natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług, w przypadku gdy Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu, zmiany parametrów Konta lub Profilu Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Aplikacji, zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Aplikacji, po opublikowaniu na stronach Aplikacji odpowiedniej informacji.


  §8 Poufność 1. Regulamin – niniejszy regulamin

 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez Operatora w sytuacjach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Baza Kont Użytkowników podlega ochronie prawnej a administratorem danych osobowych zgromadzonych w tej bazie jest Operator. Każdy Użytkownik ma prawo:
  • wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot,
  • do poprawiania tych danych,
  • do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Kont Użytkowników,
 4. Operator zobowiązuje się dochować należytej staranności, aby zachować w poufności wszelkie informacje uzyskane od Użytkownika,
 5. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy informacji:
  • powszechnie znanych;
  • których udostępnienie nastąpiło na podstawie zgody Użytkownika;
  • których udostępnienie nastąpiło na żądanie odpowiednich organów lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 6. Operator zobowiązuje się do nie ujawniania danych wprowadzanych do systemu i przechowywanych przez Użytkownika w ramach swojego konta, w szczególności sugestii zgromadzonych na koncie Użytkownika. Właścicielem danych wprowadzonych do systemu w ramach Konta Użytkownika pozostaje Użytkownik. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych przechowywanych w systemie.
 7. Operator zobowiązuje się nie wykorzystywać do jakichkolwiek celów danych wprowadzonych do Systemu przez Użytkownika, w szczególności sugestii zgromadzonych na koncie


  §9 opłaty za korzystanie z Aplikacji 1. Użytkownik ponosi opłatę abonamentową za korzystanie z Aplikacji w zależności od wybranego pakietu.


  §10 postanowienia końcowe 1. Akceptując warunki Regulaminu Użytkownik zawiera z operatorem umowę na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 2. W kwestiach nieunormowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego i obowiązującego prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej Strony.
 4. Użytkownicy Mobilnego Kaizen są zobowiązani do kontrolowania zmian w Regulaminie pod adresem www.MobilnyKaizen.pl